Medlemsskap

Här kan du ansöka om lite olika medlemsskap i Visby Motordags motorförening.


Som ordinarie medlem har du rösträtt och kan vara med på alla våra möten, en chans att få vara med och bygga upp samt påverka hur vi möter framtiden.

När du ansöker om medlemsskap som Ordinarie Medlem så får Ni en tid på sex (6) månader då ni är Prospect (en tid då Ni skall visa oss i Styrelsen hur engagerad du kan vara samt att visa hur just du kan bidra till vår förening.


Som Stödmedlem kan du när du själv känner att du har tid hjälpa oss, skänka bidrag eller på annat sätt hjälpa oss att göra denna familjedag till vad den är.

Alla kan vara delaktiga på sina villkor men då bör man kanske se över vilket medlemsskap som passar bäst.


Vi som är i föreningen nu jobbar stenhårt och har under en kort tid  fått till Visby Motordag till en riktigt  grym dag för alla de olika personer och företag som  besöker vår motordag  i Juli varje år,  vi hoppas att du också kan bidra med ditt medlemskap i vår gemenskap, varmt välkommen!

Innan ni ansöker om att komma med i vårt gäng så bör du läsa igenom våra Stadgar nedan och sedan ta dig en funderare vad du tror att du kan bidra med. Lite tid utspritt på året då vi fixar allt inför motordagen, eller som stödmedlem och då endast hjälper till när du kan lite då och då, eller så  kanske du bara bidrar i form av ett ekonomiskt stöd via vår Swish vilket även det hjälper vår förening att få till allt innan alla besökare dyker upp. Hur du än gör så är du välkommen till att få stå i centrum och hjälpa till att rodda hela Visby Motordag!

Jag ansöker om att bli Ordinarie Medlem
Jag ansöker om att bli Stödmedlem
 
 
 
 
 

Att vara medlem är GRATIS!

Vi gör allt för motorkulturen på Gotland

Värnar om allas värde på lika villkor!

STADGAR för Visby Motordag


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Visby Motordag. Föreningen har sitt säte i Visby.


§ 2 Form & Ändamål 

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall arbeta för att bredda kulturutbudet och främja ett motorintresse och motorkulturliv på Gotland.  Föreningen ska arrangera utställningar, motormässor eller andra kulturarrangemang för att uppfylla dessa mål.


§ 3 Medlemskapet

 Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemmen som ansöker är känd av någon i föreningen sen innan, annars blir man Prospect under 6 månader innan ny ansökan sker (Prospect = prövotid då man visar de styrande sin vilja att föra föreningen framåt och att man helhjärtat står upp för föreningen när det behövs). 

Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.  Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

Medlem i Visby Motordag skall uteslutande ställa upp och hjälpa till under motordagen på Oscarsstenen i Juli månad och vara delaktig samt i högsta grad helhjärtat satsa tid för att hjälpa till när det behövs inför Visby Motordag.


§ 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas senast sista Februari och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.


1.    Val av mötessekreterare

2.    Val av Ordförande (vart annat år)

3.    Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

4.    Fastställande av dagordning

5.    Fastställande av röstlängd

6.    Årsmötets behöriga utlysande

7.    Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

8.     Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9.     Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

10.  Val av ny kassör

11.  Val av suppleanter

12.  Mötet avslutas


Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.


§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller minst 50% av övriga medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.


§6 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.


§ 7 Firmatecknare

Firmatecknare är  Christher H. Eskelin och densamme äger alla rättigheter och all marknad kring detsamma gemensamt med Vice orförande av 1:a och 2:a graden.


§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. Första året förkortat verksamhetsår.


§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.


§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.


Föreningens kvarvarande tillgångar tillfaller uteslutande Ordförande samt Vice ordförande av bägge graderna.

Skulle upphovsmannen EJ finnas kvar som möjlig mottagare fördelas kvarvarande tillgångar lika mellan bägge Vice ordföranden och detta beslut kan ej ändras utan att de själva tillsammans lämnar annat beslut till styrelsen.